Thông tin liên hệ

Lô A-5E-CN, KCN Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương
Email: info@jimmyfood.com
Phone: 0274 222 0535
Website: www.jimmyfood.com

Form Liên Hệ